Politikker

Pædofili

Der opfordres til at trænere, hjælpetrænere og holdledere udviser takt og tone ved omgang med børn og unge i forbindelse med f.eks. bad og omklædning. Ingen unødvendig ophold i omklædningsrum, undgå at være alene med en bestemt.
Dette er ikke for at overvåge hverken trænere, hjælpetrænere eller holdledere, men skal ses som en forebyggende foranstaltning.
Derfor forventer/forlanger NIF, at der bliver underskrevet en samtykkeerklæring om indhentning af børneattester fra alle trænere, hjælpetrænere og holdledere, som har med børn under 15 år at gøre. Dette gøres som en præventiv foranstaltning, da det er strafbart at have samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år (jvf. straffelovens § 222, 224 og 225).

Der bliver indhentet Børneattester på alle trænere, hjælpetrænere og holdledere over 15 år, der har omgang med børn under 15 år.

Skulle der findes en pædofilianmeldelse på en evt. ansøger til NIF, vil vedkommende IKKE blive ansat i NIF. Skulle der opstå begrundet mistanke, skal der rettes henvendelse til formanden i NIF, som herefter kan hjælpe dig videre. Formanden vil behandle din henvendelse fortroligt og ikke videregive dine oplysninger til andre uden din samtykke.
Konsekvensen vil være politianmeldelse og vedkommende vil blive bortvist fra klubben.

NIF skal være et trygt sted at dyrke din idræt.

Kørsel

Vi har som klub og forældre et fælles ansvar for vores børns sikkerhed.

  • Al kørsel til kamp og stævner, skal selvfølgelig foregå i ædru/upåvirket tilstand.
  • Man kører ikke efter kamp/træning i påvirket tilstand
  • Alle passagerer fastspændes i hver sin sikkerhedssele
  • Respekter førerens synspunkter, f.eks. Dårligt føre eller ingen børn på forsædet.

Disse regler skal overholdes!

Det er den på dagen holdansvarlige, der sikrer dette.

Det kan være: Træner, holdleder eller udpeget forælder.

Opstår der tvivl om ovenstående overholdes, skal der findes en anden chauffør/bil.

NIF forventer, at der køres efter færdselsreglerne!

Alkohol

Klubbens ledere, trænere og spillere må ikke indtage alkohol før og under udførelse af træning og ved afvikling af kampe

Når trænere og ledere i øvrigt optræder i NIF regi forventes det af dem, at de kun indtager alkohol i så begrænset mængde, at de til stadighed fuldt ud er i stand til at varetage det ansvar, der som ledere påhviler dem, og at de ikke bringer klubbens navn i miskredit. Spilleres umådeholden indtagelse af alkohol i klubbens lokaliteter tolereres ikke.

Spillere fra ungdomsafdelingen (til og med U19) og ledere under 18 år må ikke købe eller nyde alkohol i forbindelse med nogen aktiviteter i NIF regi. Det gælder både til træning, ved hjemme- og udekampe samt ved andre arrangementer af enhver art arrangeret af klubben i klubbens faciliteter eller under fodboldrejser og ved deltagelse i stævner.

Ved særlige lejligheder og arrangementer må U19-spillere med leders/træners udtrykkelige tilladelse og under leders/træners ansvar dog nyde alkohol i begrænset mængde. Lederen/træneren kan inddrage tilladelsen til spillere, som efter hans skøn ikke kan administrere denne frihed.

For alle gælder, at medbragt øl og spiritus ikke må nydes i klubhuset, når kantinen er åben.